Ochrana osobních údajů

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů podnikatelem


Správce osobních údajů

Název a údaje:Umabetto s.r.o., IČ 08278067, se sídlem Hornoměstská 143/48, 594 01 Velké Meziříčí, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 117306, za níž jedná jednatel Stanislav Vlach, nar. 22. 7. 1998, trvale bytem Čermákova 1923/45, 594 01 Velké Meziříčí; Stanislav Vlach zároveň jako odpovědná osoba za zpracování dat – správce osobních údajů. e-mail: info@umabetto.com, tel: 601 502 102

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Klient poskytuje zejména jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a lokaci místa uskutečnění nákupu a souhlasí s jejich zpracováním.


Právní základ pro zpracování

 • Provozování webových stránek s možností vyplnit poptávkový formulář a související nákup a prodej prostřednictvím těchto stránek.
 • Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen "klient"), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.
 • Poskytování poptávaných informací z Vaší strany.
 • Zasílání reklamních sdělení (tzv. newsletterů) s informacemi o novinkách sortimentu Správce, akcích a slevách na některé zboží a provozní informace.


Účel zpracování

Prodej zboží prostřednictvím webových stránek.


Příjemci osobních údajů

 • Orgány veřejné moci (např. správní orgány a úřady, orgány dohledu nad podmínkami prodeje apod.).
 • Poskytovatelé údržby informačního systému.
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta.


Doba zpracování osobních údajů

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Klient poskytuje zejména jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a lokaci místa uskutečnění nákupu a souhlasí s jejich zpracováním.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí této lhůty s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).


Práva klienta

 1. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
 2. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
 3. Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
 4. Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 5. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 6. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.